Zašto akreditovano ?

Akreditovana sertifikacija standarda u Crnoj Gori

Posjedovanje sertifikata koji je izdat od strane akreditovanog sertifikacionogtijela je nedvosmislen pokazatelj da organizacija posluje prema zahtjevima standarda sistema  menadžmenta. Vodeća međunarodna sertifikaciona tijela pružaju rigorozne revizorske usluge svim organizacijama koje zatraže da se na profesionalan i pouzdan način ispita kvalitet primjene implementiranih standarda.

Da bi se svim zainteresovanim stranama pružila što veća sigurnost, kompetentnost i nepristrasnost sertifikacionog tijela ocijenila su i potvrdila nezavisna akreditaciona tijela. Ocjenjivanje se vrši prema strogim kriterijumima koji su u skladu sa međunarodno priznatim standardima. Kada je predložena ocjena verifikovana od strane akreditacionog tijela, sertifikaciono tijelo postaje akreditovano.

Ovaj sistem nezavisne akreditacije – koji se temelji na standardima koje objavljuje ISO, a kojima upravlja IAF (International Accredited Forum) – omogućava vladi, preduzećima, potrošačima i drugim zainteresovanim stranama da imaju povjerenja u sertifikate koje izdaje akreditovano sertifikaciono tijelo.

Izbor sertifikacionog tijela koje proces sertifikacije može iznijeti na pravi način često je teren pun nepoznanica. Odabir sertifikacionog tijela koje je akreditovano od strane akreditacionog tijela koje je potpisnik IAF Multilateralnog sporazuma o međusobnom priznavanju (MLA) dokazalo se kao najbolja praksa.

Kada birate sertifikaciono tijelo koje će sertifikovati sistem menadžmenta u vašoj organizaciji, u obzir treba uzeti nekoliko faktora:

 • Kvalifikacije, obuke i kontinuirano praćenje kompetencija ocjenjivača
 • Tehnička kompetentnost ocjenjivača koji imaju odgovarajuće iskustvo i stručnost u sektoru u kom posluje vaša organizacija
 • Sertifikat koji je priznat od strane dobavljača na domaćem i inostranom tržištu
 • Sertifikat koji nezavisno i nepristrasno potvrđuje usaglašenost sa nekim standardom

Akreditacija je nezavisna procjena akreditacionog tijela, koja je izvršena u skladu sa zahtjevima standarda ISO/IEC 17021 (Zahtjevi za tijela koja pružaju usluge audita i sertifikacije menadžment sistema) sa ciljem da se osigura nepristrasnost, kompetentnost i doslednost sertifikacionih tijela. Standard utvrđuje principe i zahtjeve za kompetentnost, doslednost i nepristrasnost tijela koja pružaju usluge audita i sertifikacije sistema menadžmenta.

U nekim zemljama akreditacija nije obavezna. Jako je bitno napomeuti da činjenica da neko sertifikciono tijelo  nije akreditovano ne znači da to nije ugledna organizacija. Međutim, mnoga tijela za sertifikaciju se odlučuju da zatraže akreditaciju koja predstavlja izvjesnu potvrdu njihove kompetentnosti i nezavisnosti.

Koje su prednosti sertifikovanja kod akreditovanih sertifikacionih kuća?

 

Mnogo je razloga zbog kojih biste trebali koristiti usluge akreditovanog tijela za sertifikaciju:

 

 • Eliminisaćete rizik odabira sertifikacionog tijela koje će vam pružiti uslugu koja je u skladu sa vaši zahtjevima,
 • Uklonićete barijere ulaska na nova tržišta, s obzirom na činjenicu da posjedovanje sertifikata koje je izdalo akreditovano sertifikaciono tijelo ima sve veći značaj kako u privatnom, tako i u javnom sektoru,
 • Steći ćete pristup prekomorskim tržištima jer su sertifikati izdati od strane akreditovanih sertifikacionih tijela priznati i prihvaćeni širom svijeta,
 • Pomoći će u identifikovanju najbolje prakse, jer se od akreditovanog sertifikacionog tijela zahtijeva da ima odgovarajuće znanje o vašem poslovnom sektoru,
 • Lakše ćete kontrolisati troškove, jer su aktreditovana tijela za sertifikaciju dobar prenosnik znanja i izvor nepristrasnih savjeta
 • Obezbjedićete diferencijaciju i liderstvo na tržištu, na način što ćete posjedovati vjerodostojne dokaze o dobroj praksi
 • Smanjićete nepotrebnu papirologiju i povećaćete efikasnost obavljanja poslovnih procesa