ISO 14001

Sistem ekološkog menadžmenta

Ovaj standard nastao je sa ciljem da se naglasi važnost postizanja veoma delikatne ravnoteže između profitabilnosti preduzeća, s jedne strane, i smanjenja negativnog uticaja na životnu sredinu, koji se postiže posvećenošću cjelokupne organizacije, s druge strane. ISO 14001:2004 definiše najznačajnije zahtjeve koji se odnose na identifikaciju, kontrolu i nadzor ekoloških aspekata svake organizacije, kao i na način upravljanja i unapređenja čitavog sistema.

 

Sistem ekološkog menadžmenta pomaže organizacijama da identifikuju, upravljaju, nadgledaju i kontrolišu svoja ekološka pitanja na tzv. “holistički” način. On akcenat stavlja na kontinuirano usavršavanje na polju sistema ekološkog menadžmenta, kao što je zaštita okoline, upotreba alternativnih izvora energije, više “zelenih” procesa i ambalaža.

 

ISO 14001:2015 može  na veoma jednostavan način biti integrisan u bilo koji postojeći ISO menadžment sistem.

 

Ono što se zahtjeva jeste da organizacija razmotri sva ekološka pitanja koja su relevantna za njeno poslovanje, kao što je zagađenje vazduha, zagađenje vode, upravljanje otpadom, zagađenje zemjišta, prilagođavanje na klimatske promjene i ublažavanje istih.

 

BENEFITI SERTIFIKACIJE STANDARDA ISO 14001:2015

 

Usaglašenost sa sadašnjim i budućim zakonskim uslovima

Povećanje angažmana rukovodstva, kao i angažmana zaposlenih

Poboljšanje reputacije preduzeća i povjerenja zainteresovanih strana koje se postižu kroz stratešku komunikaciju

 

Razvoj novih proizvoda/usluga koji su u skladu sa budućim očekivanjima zakonskih vlasti i klijenata

 

Veća sigurnost strateških poslovnih ciljeva, što proističe iz činjenice da su ekološka pitanja uvezana u poslovne procese

 

Obezbjeđivanje konkurentske prednosti kroz poboljšanje efikasnosti, čistije i “zelenije” korišćenje energije

 

Podsticanje boljih ekoloških performansi dobavljača, koje se ostvaruju integracijom dobavljača u poslovne sisteme organizacije

 

PREDNOSTI

 

Poboljšanje korporativnog imidža, strateškog ulaganja i regulatornih odnosa

Poboljšanje kvaliteta okruženja

Smanjenje incidenata koji mogu negativno uticati na poslovanje preduzeća u dugom roku

Očuvanje prirodnih resursa i energije u skladu sa zakonskim regulativama

Širenje ekoloških rešenja i poboljšanje odnosa između industrije i vlasti

Procjenjivanje performansi sistema kroz planove za realizaciju mjera poboljšanja i ispravljanje nedostataka sistema menadžmenta

 

SPECIFIČNIJI BENEFITI

 

Poboljšanje ukupnog učinka na polju ekoloških performansi

 

Obezbjeđuje okvir za upotrebu prakse koja je bazirana na smanjenju zagađenja i koja zadovoljava ciljeve sistema ekološkog menadžmenta

 

Povećana efikasnost i potencijalne uštede koje proizilaze iz upravljanja ekološkim obavezama

 

Promovisanje predvidivosti i doslednosti u upravljanju ekološkim obavezama

 

Efektivnije upravljanje rijetkim resursima ekološkog menadžmenta